Bonniers Trafikskola Online

Trafikregler

Trafikregler

För att vi ska kunna ha en lugn och fungerande trafik där samtliga medtrafikanter vet vad som gäller, krävs trafikregler. Dessa är också bland det mest grundläggande för dig som är i takt med att ta körkort. I denna artikel fördjupar vi våra kunskaper om trafikregler – perfekt för dig som precis ska ta B-körkort eller också vill fräscha upp minnet!

Innehåll

- Vad är trafikregler?
- Hastighet och dess betydelse
- Körfält och vägmarkeringar
- Förbudsmärken
- Rangordning i trafiken

Vad är trafikregler?

När det kommer till lagar och regler i trafiken så finns de flesta beskrivet i trafikförordningen (1998:1276) respektive vägmärkesförordningen. Dessa gäller för samtliga medtrafikanter över hela landet, oavsett ifall de vistas på vägen eller i terrängen. Det finns dock vissa speciella och lokala trafikföreskrifter som respektive kommun är ansvariga för.

Oavsett om du planerar att ta körkortet, nyligen har tagit körkortet eller också är en erfaren bilist så händer det ibland att man kanske inte ger trafikregler den tanke som behövs. Därför kan det vara en bra idé att med jämna mellanrum läsa igenom de generella trafikreglerna eller åtminstone ha dem i åtanke:

- I trafiken ska samtliga medtrafikanter agera varsamt för att undvika olyckor, oavsett vilka omständigheter som råder.

- För att alla ska kunna vistas utomhus på ett säkert sätt ska du visa extra omtanke till barn, äldre, skolpatruller, samt personer med funktionshinder.

- Agera lugnt och varsamt på ett sätt som gör att du inte stör eller hindrar trafiken utan att det är nödvändigt.

- För att inte skapa en jobbig tillvaro för de som bor eller vistas i närheten av en väg ska du agera lugnt och visa extra omtanke.

- I trafiken ska du inte vara egoistisk och tro dig ha rätt för där har ingen några “rättigheter”, utan bara gemensamma skyldigheter.

Oklara trafikregler

När det kommer till regler i trafiken så är vissa mer tydliga än andra och i vissa fall handlar de mer om att ha rätt inställning till andra medtrafikanter, vilket är fallet vid trafikens grundregler.

När det kommer till regler som tydligt förbjuder dig från att beträda en viss väg, stanna eller parkera 10 meter innan ett övergångsställe eller överträda en viss hastighet, är dessa enkla att förstå. Alla regler är dock inte lika tydliga.

Ett bra exempel på en otydlig trafikregel är att du har väjningsplikt mot fotgängare som just ska passera ett övergångsställe. Vad “just” i denna bemärkelse innebär finns det inget tydligt svar på, utan här gäller det att ha dem generella principerna i åtanke. Alltså att agera varsamt, ta hänsyn till de andra som vistas på vägen, samt att inte störa i onödan.

Vid de fall som du bryter mot en otydlig trafikregel används följande process för att avgöra om du agerat rätt eller fel:

- Någon anmäler dig till polisen. Exempelvis om du inte har stannat för en fotgängare som just ska passera ett övergångsställe.

- En domstol tittar den eller de regler som du anklagats för att ha brutit och jämför sedan detta med ditt agerande.

- Domstolen tar därefter ett beslut om du har brutit mot reglerna eller inte.

Hastighet och dess betydelse

Hastigheten är en av de viktigaste faktorerna för att öka trafiksäkerheten, men vilka regler gäller egentligen?

I den svenska lagboken kan du läsa följande om hastigheten “Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena.”

Förutom att inte överstiga den högsta tillåtna hastigheten som vägmarkeringarna visar, skall den inte heller vara högre än du som förare kan hantera. Du ska också köra i sådan hastighet att du kan stanna framför varje hinder som på förhand kan ses.

I Sverige finns det en del generella hastighetsbegränsningar som gäller i olika typer av områden och situationer. Den högsta tillåtna hastigheten inom tätbebyggda områden är 50 km/h, medan hastigheten utanför tätbebyggda områden är 70 km/h medan det på motortrafikled och motorväg vanligtvis är 110 km/h som gäller. På vissa motorvägar kan den tillåtna hastigheten dock vara upp till 120 km/h. Tänk dock på att alltid kolla efter och följa utplacerade skyltar.

Något som kan vara värt att poängtera när det kommer till hastighetsbegränsningar är att du inte måste hålla exakt den hastigheten som anges. Om en skylt visar 70 måste du alltså inte ligga på gränsen och hålla exakt denna hastighet. Skyltarna är till för att visa den högsta tillåtna hastigheten.

Det finns också andra situationer då du kan behöva anpassa hastigheten och köra långsammare. Exempel på dessa situationer är:

- När sikten är begränsad med anledning av ljus eller väder.
- På platser där fotgängare har möjlighet att korsa vägen, exempelvis vid övergångsställen.
- Vid kraftiga kurvor, backkrön eller andra liknande platser där sikten är begränsad.
- Om du färdas på en mindre väg och får möte med ett annat fordon.
- Under vinter eller andra årstider när vägen kan vara halkig.
- Om du närmar dig en spårvagn eller buss som stannat för att släppa av passagerare.
- Vid de fall som det finns barn eller andra fotgängare på eller i närheten av vägen.
- Vid de fall som det finns djur på eller i närheten av vägen.
- Om du passerar ett vägarbete.
- Om du passerar en olycksplats.

Körfält och vägmarkeringar

Som du troligtvis är medveten om vid det här laget så finns det en hel del lagar och regler som måste följas i trafiken. Inte nog med att du måste vara uppmärksam på skyltar, är du också tvungen att följa de vägmarkeringar och parkeringsregler som finns .

Den allra vanligaste vägmarkeringen är körfälten och det är också kring dessa de uppstår mest frågetecken. Speciellt när det kommer till vilka regler som gäller vid omkörning och körfältsbyte. Just den sistnämnda kan exempelvis skapa stor förvirring vid körning i en cirkulationsplats. Innan vi ger oss in på vilka regler som gäller vid dessa omständigheter, tänkte vi börja med att reda ut vad ett körfält egentligen är:

“Ett körfält är ett längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon.”

Med andra så behövs det alltså inte finnas någon vägmarkering för att det ska finnas två körfält, utan det räcker med att det finns nog med plats för två fordon att färdas jämnsides med varandra.

Körfältsbyte

När det kommer till körfältsbyten och omkörningar ska de ske på vänster sida om den bil du ska passera. Det finns dock vissa undantag som vi kommer att gå igenom längre fram. Vi börjar med att gå igenom de grundregler som gäller vid körfältsbyten:

- Du får enbart byta körfält eller göra om en omkörning om det kan inträffa utan fara, samt utan att vara ett onödigt hinder för dina medtrafikanter.

- När någon av dina medtrafikanter vill genomföra ett körfältsbyte till det du befinner dig i, måste farten anpassas för att underlätta bytet.

- Vid en trafikolycka eller annan händelse som medför att antalet körfält minskas, krävs hänsynstagande från samtliga medtrafikanter.

Som vi nämnde tidigare finns det vissa undantag då det är tillåtet att köra om bilen även på höger sida. Situationer då detta är tillåtet är:

- Om det blivit en tät köbildning i samtliga körfält i samma färdriktning och hastigheten bestäms av den medtrafikant som finns framför dig.

- Vid de fall som det finns markeringar som beskriver olika destinationer.

- Vid de fall som det framkommer skilda körfält i direkt koppling med en vägkorsning.

- Vid de fall som körfältet på din vänstra sida är avsett för kollektivtrafik.

Heldragen linje

En annan vägmarkering som det kan uppstå många frågor kring är den så kallade heldragna linjen. Vanligtvis får en heldragen linje inte överskridas, men även här finns det vissa undantag:

- Om det är nödvändigt för att undvika ett hinder eller olycka och det inte finns nog med plats på vägen.

- Vid de fall som det finns en streckad linje på höger sida av den heldragna linjen.

- Om du ska åka till eller från en hastighet.

- Om den heldragna linjen finns placerad vid vägens kant. Vid dessa fall är det en så kallad kantlinje, vilket inte räknas som en spärrlinje.

Förbudsmärken

I trafiken är det också viktigt att vara uppmärksam på förbudsmärken. Det vill säga de vägskyltar som informerar dig och dina medtrafikanter om något som är förbjudet, vilket bland annat kan handla om parkeringsförbud, förbud om att framföra vissa typer av fordon eller förbud mot omkörning.

Det finns som sagt en mängd olika förbudsmärken, men något som kännetecknar de allra flesta skyltar är att de är runda med röd ram, gul eller vit bakgrund, samt har symbol som visar vad som är förbjudet. Många märken har också ett snett sträck över symbolen, men det finns också dem som saknar både och.

Oavsett om du är i full fart med att ta körkort eller också har haft körkortet under en längre tid, kan det alltid vara en bra idé att färska upp minnet och kolla på de olika förbudsmärkena som finns.

Rangordning i trafiken

Som vi nämnde i början av denna artikel så har ingen några “rättigheter” i trafiken, bara gemensamma skyldigheter. Ibland händer det dock att man stöter på flera olika budskap på en och samma gång och då är det viktigt att veta vem som har “rätt”. Den rangordningen som du bör följa i trafiken är:

- Polisens tecken
- Trafiksignaler
- Vägmärken
- Regler, såsom högerregeln, väjningsplikt och liknande.

Avslutningsvis

När man är i takt med att ta körkortet kan trafikregler kännas överväldigande att ta in och ibland kanske man blir frustrerad över att vissa regler känns “onödiga”. I dessa fall är det viktigt att förstå att de finns där för en anledning – för att alla ska kunna färdas säkert på våra vägar.

Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.