Bonniers Trafikskola Online

Vägskyltar

Vägskyltar

Oavsett ifall du är i full fart med att ta körkort eller också är en erfaren förare, är det alltid en bra idé att gå igenom de olika vägskyltarna. I denna artikel kommer vi därför att ge dig en komplett sammanställning av Sveriges alla vägskyltar!

Olika typer av vägskyltar

I Sverige brukar man vanligtvis dela in skyltarna i olika “kategorier” beroende på vad de har för innebörd. Vägskyltarna delas in i:

- Varningsmärken
- Väjningspliktsmärken
- Förbudsmärken
- Påbudsmärken
- Anvisningsmärken
- Lokaliseringsmärken
- Upplysningsmärken
- Symboler
- Tilläggstavlor
- Trafiksignaler
- Vägmarkeringar
- Andra anordningar
- Polismans tecken

Inom dessa olika “kategorier” finns det i sin tur en mängd olika skyltar, vilka vi kommer att gå igenom nedan.

Varningsmärken

Precis som namnet antyder är en varningsskylt till för att varna för en fara. Dessa typer av skyltar är triangelformade och har en gul bakgrund med röd kant. Detta för att det ska vara så lätta som möjligt att upptäcka. Dessa typer av skyltar placeras i relativt god tid innan faran för att du ska hinna vara uppmärksam och sänka hastigheten. Vanligtvis hittar du dem 150 till 250 meter innan det dem varnar för.

Nedan hittar du Sveriges samtliga varningsskyltar:

Varning för farlig kurva

Vid de fall som det finns en farlig kurva hittar du denna skylt. Den farliga kurvan sker i den riktningen som skylten visar. I och med detta bör även hastigheten anpassas.

Varning för flera farliga kurvor

Vid de fall som det finns flertalet farliga kurvor efter varandra hittar du denna skylt. Den första farliga kurvan sker i den riktning som skylten visar. Även här bör hastigheten anpassas.

Varning för nedförslutning

Vid de fall som det finns en brant nedförslutning hittar du denna skylt. Vid dessa nedförslutningar kan det vara en bra idé att lägga in en lägre växel för att inte nöta på bromsarna i onödan. Skyltarna anger även en procentuell siffra som är angiven efter rådande förhållanden.

Varning för stigning

Samma som ovanstående skylt, med den skillnaden att denna skylt finns vid stigningar. Även här kan vara en bra idé att lägga in en lägre växel.

Varning för avsmalnande väg

Vid de fall som vägen eller körbanan blir smalare hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var beredd på möte från andra medtrafikanter i motgående riktning.

Varning för bro

Vid de fall som det finns en öppningsbar bro hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var även beredd på att stanna ifall den skulle behöva öppnas.

Varning för kaj

Vid de fall som en väg tar slut vid en kaj eller strand hittar du denna skylt.

Varning för ojämn väg

Vid de fall som vägunderlaget är ojämnt och dåligt hittar du denna skylt. Med anledning av att väggreppet är sämre och risken för sladd är stor bör du även anpassa hastigheten.

Varning för upphöjt farthinder

Vid de fall som det finns farthinder med upphöjning hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten.

Varning för nedsänkta farthinder

Samma som ovanstående skylt, med skillnaden att de varnar för nedsänkta farthinder.

Varning för slirig väg

Vid de fall som en väg kan vara slirig hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten.

Varning för stenskott

Vid de fall som det finns risk för stenskott hittar du denna skylt. Det kan dock vara viktigt att veta att skylten inte finns placerad intill grusvägar där stenskott förekommer väldigt ofta.

Varning för stenras

Vid de fall som det finns en risk för stenras hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var uppmärksam på eventuella stenar som kan finnas vägen.

Varning för övergångsställe

Vid de fall som du närmar dig ett övergångsställe hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var även redo att stanna för fotgängare som vill korsa övergångsstället.

Varning för gående

Vid de fall som det är vanligt förekommande med fotgängare på eller omkring vägen hittar du denna skylt. Du bör även anpassa hastigheten.

Varning för barn

Vid de fall som det är vanligt förekommande med barn som vistas på eller omkring vägen hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var även beredd att stanna.

Varning för cyklande och mopedförare

Vid de fall som det är vanligt förekommande med cyklister och mopedister hittar du denna skylt.

Varning för skidåkare

Vid de fall som det är vanligt med skidåkare som vistas på eller omkring vägen hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten.

Varning för ridande

Vid de fall som det är vanligt med hästar som vistas på eller omkring vägen hittar du denna skylt. Även här bör du anpassa hastigheten då hästar kan bli mycket stressade av bilar och andra motordrivna fordon.

Varning för djur

Vid de fall som det är vanligt med djur som vistas på eller omkring vägen hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var även beredd på att stanna om det plötsligt skulle dyk upp vilt på vägen.

Varning för vägarbete

Vid de fall som det sker vägarbeten hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och följ andra eventuella skyltar som kan förekomma.

Slut på sträcka med vägarbete

Vid den punkt som vägarbetet slutar hittar du denna skylt.

Varning för flerfärgssignal

Vid de fall som en vägsträcka eller plats regleras med flerfärgssignal hittar du denna skylt.

Varning för lågt flygande flygplan

Vid de fall som det finns lågt flygande plan i närheten av vägen hittar du denna skylt. Här behöver du inte vidta några speciella åtgärder, men du bör däremot förbereda dig på en högre ljudnivå.

Varning för sidvind

Vid de fall som det vanligtvis finns en stark sidovind hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var även redo att handskas med bilen på ett sådant sätt som situationen kräver.

Varning för mötande trafik

Vid de fall som en körbana med tidigare enkelriktad trafik skiftar till en körbana med mötande trafik hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten i enighet med vad situationen kräver.

Varning för tunnel

Vid de fall som en tunnel finns på vägen hittar du denna skylt. Tänk också på att det inte är tillåtet att stanna när du färdas i en tunnel.

Varning för svag vägkant eller för hög körbanekant

Vid de fall som vägkanten är svag eller hög hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och kör inte för nära kanten.

Varning för vägkorsning

Vid de fall som en korsning närmar sig hittar du denna skylt. Tänk också på att högerregeln gäller vid dessa korsningar.

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Vid de fall som det finns vägkorsningar där medtrafikanter på anslutande väg(ar) har väjningsplikt eller stopplikt hittar du denna skylt.

Varning för cirkulationsplats

Vid de fall som en rondell finns hittar du denna skylt. Tänk på att anpassa hastigheten och vara beredd på att lämna företräde för de som befinner sig i rondellen.

Varning för långsamtgående trafik

Vid de fall som det finns långsamtgående trafik som traktorer hittar du denna skylt.

Varning för fordon med förspänt dragdjur

Vid de fall som det finns fordon med förspänt dragdjur hittar du denna skylt. Tänk på att anpassa hastigheten efter situationens behov.

Varning för terrängskotertrafik

Vid de fall som det finns terrängskotrar på eller i närheten av vägen hittar du denna skylt.

Varning för kö

Vid de fall som det finns risk för köbildning hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten och var beredd på att plötsliga stopp kan uppstå.

Varning för järnvägskorsning med bommar

Vid de fall som det finns en järnvägskorsning med bommar hittar du denna skylt.

Varning för järnvägskorsning utan bommar

Samma som ovanstående med skillnaden att järnvägskorsningen saknar bommar.

Varning för korsning med spårväg

Vid de fall som det finns en korsning med spårväg hittar du denna skylt. Anpassa hastigheten efter situationen.

Avstånd till plankorsning

Vid de fall som en plankorsning närmar sig hittar du dessa skyltar. Dessa anger hur långt det är kvar till korsningen. Skylten med två markeringar finns placerad två tredjedelar från korsningen, medan den med en markering placeras en tredjedel från korsningen.

Kryssmärke vid järnväg eller spårväg

Vid direkt anslutning till en enkelspårig järnväg eller spårväg hittar du dessa skyltar.

Om det finns flera spår har skyltarna istället dubbla märken.

Varning för annan fara

Vid de fall som det finns en fara som inte går att beskrivas med någon av ovanstående skyltar hittar du denna skylt. Vanligtvis finns även en tilläggstavla som mer specifikt anger vilken typ av fara som finns.

Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsskyltar används för att markera ett stopp eller väjningspliktsskyldighet. Dessa skyltar liknar varningsmärkena men är “upp och nedvända”. Nedan hittar du Sveriges samtliga väjningspliktsskyltar:

Väjningsplikt

Stopplikt

Övergångsställe

Huvudled

Huvudled upphör

Väjningsplikt mot mötande trafik

Mötande trafik har väjningsplikt

Cykelöverfart

Förbudsmärken

Förbudsskyltar anger sådant du inte får göra i trafiken. Likt varningsskyltar har de en gul bakgrund och röd kant, men de är däremot runda i formen. De är även försedda med en symbol som tydligt visar vad som är förbjudet. Nedan hittar du Sveriges samtliga förbudsskyltar:

Förbud mot infart med fordon

Förbud mot trafik med fordon

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Förbud mot trafik med tung lastbil

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Förbud mot trafik med moped klass II

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Förbud mot ridning

Förbud mot gångtrafik

Begränsad fordonsbredd

Begränsad fordonshöjd

Begränsad fordonslängd

Minsta avstånd

Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Bärighetsklass

Begränsat axeltryck

Begränsat boggitryck

Förbud mot sväng i korsning

Förbud mot U-sväng

Förbud mot omkörning

Slut på förbud mot omkörning

Förbud mot omkörning med tung lastbil

Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Hastighetsbegränsning

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Stopp vid tull

Stopp för angivet ändamål

Förbud mot att parkera fordon

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

Datumparkering

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Ändamålsplats

Slut på ändamålsplats

Vändplats

Slut på vändplats

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Påbudsmärken

Till skillnad från förbudsskyltar berättar istället påbudsmärken vad du måste göra i trafiken. Dessa skyltar har en blå bakgrund, vita kanter, samt en symbol och/eller pilar som också är vita. Utöver detta är de runda i formen. Nedan hittar du en komplett lista med Sveriges alla påbudsskyltar:

Påbjuden körriktning – vänster

Påbjuden körriktning – höger

Påbjuden körriktning – rakt fram

Påbjuden körriktning – vänster & rakt fram

Påbjuden körriktning – höger & rakt fram
br />Påbjuden körriktning – vänster & höger

Påbjuden körbana – höger sida

Påbjuden körbana – vänster sida

Påbjuden körbana – höger & vänster sida

Cirkulationsplats

Påbjuden cykelbana

Påbjuden gångbana

Påbjuden gång- och cykelbana

Påbjudna gång- och cykelbanor

Påbjuden ridväg

Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken är skyltar som är till för att tydliggöra för vad som gäller på den väg du kör. Nedan följer en komplett lista över Sveriges alla anvisningsmärken:

Motorväg

Motorväg upphör

Motortrafikled

Motortrafikled upphör

Tättbebyggt område

Tättbebyggt område upphör

Gågata

Gågata upphör

Gångfartsområde

Gångfartsområde upphör

Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet upphör

Rekommenderad högsta hastighet

Rekommenderad högsta hastighet upphör

Sammanvävning enligt kugghjulsprincipen

Enkelriktad trafik

Återvändsgränd

Mötesplats

Parkering

Områdesmärke

Slut på område

Busshållplats

Taxi

Automatisk trafikövervakning

Betalväg

Tunnel

Nöduppställningsplats

Nödutgång

Utrymningsväg

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsskyltar är till för att tala om vad som gäller vid en viss plats, väg eller sträcka. Nedan följer en komplett lista över de skyltar som gäller vid vägvisning för motorfordon:

Orienteringstavla

Orienteringstavla vid förbjuden vänstersväng

Tabellorienteringstavla

Avfartsorienteringstavla

Vägvisare

Tabellvägvisare

Avfartsvisare

Körfältsvägvisare

Samlingsmärke för vägvisning

Platsmärke

Vägnamn

Vattendrag

Avståndstavla

Vägnummer

Omledning

Ökning av antalet körfält

Minskning av antalet körfält

Körfältsindelning på sträcka

Väganslutning med accelerationsfält

Väganslutning med separat körfält

Körfältsindelning före korsning

Riksmärke

Orienteringstavla för omledningsväg

Färdriktning vid omledning

Körfält upphör

Körfält avstängt

Trafikplatsnummer

Parkeringshus

Infartsparkering

Lokal slinga

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Farligt gods

Räddningsplats

Upplysningsmärken

Dessa typer av skyltar är till för att informera dig om framkomlighet och säkerhet på en speciell vägsträcka. Nedan följer en komplett lista med Sveriges samtliga upplysningsskyltar:

Livsfarlig ledning

Symboler

Symbolskyltar används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor. Nedan följer en komplett lista med Sveriges samtliga symboler:

Tung lastbil

Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

Personbil

Personbil med tillkopplad släpvagn

Buss

Traktor och motorredskap klass II

Motorcykel

Cykel och moped klass II

Släpkärra

Gående

Rörelsehindrade

Färja

Personfärja

Tilläggstavlor

Dessa typer av skyltar är till för att ge ytterligare information till vägmärken. De kan exempelvis visa avstånd, längd eller tid. Nedan hittar du en komplett lista med Sveriges samtliga tilläggstavlor:

Vägsträckans längd

Avstånd

Avstånd till stopplikt

Fri bredd

Totalvikt

Tidsangivelse

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Symboltavla

Nedsatt syn

Nedsatt hörsel

Utsträckning

Riktning

Flervägsväjning

Flervägsstopp

Vägars fortsättning i korsning

Avgift

Parkeringsskiva

Tillåten tid för parkering

Boende

Parkeringsbiljett

Uppställning av fordon

Text

Tunnelkategori

Laddplats

Trafiksignaler

Trafiksignaler används för att berätta vilka som har företräde och vem som ska göra vad. Med anledning av detta brukar trafiksignalerna även delas in i flerfärgssignaler, kollektivtrafiksignaler, körfältsignaler, signaler vid korsning med järnväg och spårväg, signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete eller tunnlar, signaler för påkallande av särskild försiktighet.

Nedan följer en komplett lista med Sveriges samtliga trafiksignaler:

Fordon- och cykelsignaler:

Signalbild röd

Signalbild röd & gul

Signalbild grön

Signalbild gul

Signalbild blinkande gult ljus

Gångsignaler:

Signalbild röd

Signalbild grön

Kollektivtrafiksignaler:

Signalbild S

Signalbild S + vågrätt sträck

Signalbild lodrätt sträck

Signalbild vågrätt sträck

Signalbild rött kryss

Signalbild gul pil(ar)

Signalbild grön pil

Signaler vid korsning av järn- eller spårväg:

Blinkande rött ljus

Fast rött ljus

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar finns som namnet antyder på vägen och är till för att antingen reglera, varna eller vägleda dig och dina medtrafikanter. Nedan följer en komplett lista över Sveriges samtliga vägmarkeringar:

Mittlinje eller körfältslinje

Kantlinje

Varningslinje

Ledlinje

Cykelfältslinje

Linje för fordon i linjetrafik

Reversibelt körfält

Heldragen linje

Spärrområde

Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Varningslinje och heldragen linje

Mittlinje och varningslinje

Stopplinje

Väjningslinje

Övergångsställe

Cykelöverfart

Farthinder

Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Körfältspilar

Körfältsbyte

Förbud att stanna och parkera

Förbud att parkera

Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Uppställningsplats

Gång och cykelpil

Cykel

Gående

Buss

Hastighet

Vägnummer

Ändamålsplats

Stopp

Rörelsehindrad

Information

Andra anordningar

Dessa typer av skyltar är till för att informera dig och dina medtrafikanter för sådant som inte går att visa med vanliga vägskyltar eller trafiksignaler. Nedan följer en komplett lista över Sveriges samtliga anvisningar:

Markeringspil

Markeringsskärm för hinder

Markeringsskärm för sidohinder & farthinder

Avfartsskärm

Gul ljuspil(ar)

Särskild varningsanordning

Bom

Plankorsningsskärm

Cirkulationstrafik

Stopp

Kör fram

Kännetecken

Polismans tecken

Ibland händer det att du stöter på polis eller annan behörig personal som informerar dig med tecken, signaler eller skyltar. Nedan följer en komplett lista med alla de tecken, signaler och skyltar som kan användas av poliser och andra tjänstemän:

Stopp för fordon framför eller bakom

Stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot

Stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot

Trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt

Trafikant som handflatan är vänd mot ska minska farten

Kontroll för det fordon som skylten visar

Förberedande upplysning om kontroll

Bakomliggande fordon ska minska hastigheten

Mötande fordon ska minska hastigheten

Bakomliggande fordon ska följa efter och stanna

Trafikant framför ska stanna vid vägkanten

Avslutningsvis

Kom ihåg att vägskyltar är en av de viktigaste faktorerna i våra trafikregler och för att du ska kunna klara det teoretiska körkortsprovet. Om du behöver komma igång och studera inför körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.