Bonniers Trafikskola Online

Vad innebär trafikens grundregler?

Trafikens grundregler

Om du är i färd med att ta körkortet har du troligtvis läst eller hört talas om trafikens grundregler. Men vad innebär dessa i praktiken? I denna artikel reder vi ut vad reglerna betyder samt vilka som omfattas av dem.

Innehåll

- Trafikens grundregler
- När ska dessa regler följas?
- Varför är trafikens grundregler viktiga?

Trafikens grundregler

I korta drag handlar trafikens grundregler om att du:

- Ska vara införstådd med att ingen har några rättigheter i trafiken, utan enbart gemensamma skyldigheter.
- Ska visa hänsyn till dem som bor eller vistas på vägarna.
- Inte ska förhindra eller störa dina medtrafikanter.
- Ska visa extra hänsyn gentemot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade.
- Ska visa omsorg och varsamhet under de omständigheter som råder.

Dessa finns även beskrivna i den svenska trafikförordningen:

”Grundbestämmelser
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.
En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.”

När ska dessa regler följas?

Dessa grundregler ska alltid efterföljas i trafiken och omfattar samtliga motordrivna fordon. De är däremot extra viktiga att anamma när andra trafikregler eller vägskyltar är otydliga, alternativt inte omfattar den situation som råder.

En sådan situation kan exempelvis uppstå medan du kör på en huvudled i form av motorväg eller motortrafikled. Även om dina medtrafikanter som ska beträda vägen har väjningsplikt gentemot dig, är det inte tillåtet att framföra ditt fordon på ett sådant sätt att du i onödan hindrar eller stör annan trafik.

Varför är trafikens grundregler viktiga?

För de allra flesta bilister är dessa regler en självklart, medan dem för andra inte är lika självklara. Trafikens grundregler är därför viktiga för att samspelet mellan fordon ska fungera bättre. Så att alla ska veta hur dem bör förhålla sig – med omsorg och hänsyn gentemot varandra.

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har större förståelse för vad trafikens grundregler innebär, när de ska följas, vem dem innefattar och varför dem är viktiga. Om du behöver komma igång och studera inför det skriftliga körkortsprovet, kan du med fördel ta hjälp av våra pedagogiska körkortsfrågor och teoriprov online.